Skip to content

Route verwijzing en overzicht behandeling

 1. Verkenning – email of telefonisch overleg over mogelijke verwijzing – Verwijzer neemt contact op met ervaringsgericht.

   

  Blijkt uit stap 1 dat de casus in principe passend kan zijn voor behandeling bij Ervaringsgericht, hebben wij gegevens (zie stap 2) en een toegewezen DVO (zie stap 3) nodig om de aanmelding verder in behandeling te kunnen nemen (stap 4).

  NB. Zonder deze gegevens nemen wij de aanmelding niet aan.

 2. Om de jeugdige te kunnen bespreken hebben wij de volgende gegevens nodig: 
  1. Evt. verwijzing door medisch specialist
  2. Gezinsplan deel 2 en 3
  3. BSN, geboortedatum, volledige naam van de jeugdige
  4. Contactgegevens ouders/ verzorgers (emailadres en telefoonnummer(s) )
  5. Eventueel aanvullende informatie die behulpzaam kan zijn bij de behandeling (bijv. onderzoeken)
 3. Gemeentelijke toegang geeft een DVO af, na overleg met Ervaringsgericht over de verwachting van het benodigde aantal uren. De af te geven DVO dient  ten minste rekening te houden met ons ‘Uitgangspunt; verwachting van het benodigde aantal uren’, beschreven in bijlage 1 van dit document.
 4. Aanmeldoverleg – Ervaringsgericht behandelt de verwijzing binnen haar eigen wekelijkse aanmeldoverleg; we bespreken de casus en bekijken bij wie, op welke termijn de casus passend zou zijn en welke methode hierbij passend is. Op basis van de informatie die we hebben, maken we een inschatting van het behandeltraject en of dat passend is binnen de reeds afgegeven DVO, of dat er uitbreiding van uren nodig is om de behandeling te kunnen starten*. (*Zie voor een indicatie bijlage 1) Zo bepalen we wie de intake gaat doen en mogelijk de behandeling. In de intake zelf is er nog gelegenheid om samen met de ouders en de jeugdige te kijken wat de voorkeuren en mogelijkheden zijn.
 5. Terugkoppeling verwijzer over:
  1. Passende indicatie?
  2. Verwachtingen over:
   1. te gebruiken behandelmethode(s)/ behandel(a)ar(en)
   2. frequentie (benodigd aantal uren)
   3. startdatum 
   4. evt. inzet ondersteuning systeem
   5. evt. benodigde extra samenwerking met andere zorgverleners
 6. Uitnodiging intake – Jeugdige (en ouders) worden per email uitgenodigd voor een intakegesprek. Ouders en/ of jeugdige vullen ons intakeformulier in, onderdeel is een schriftelijke toestemming van ouders/ verzorgers.
 7. Intakegesprek, we maken o.a. afspraken over de vorm en frequentie van de behandeling.
 8. Behandelplan – Samen met onze orthopedagoge ontwerpen we het behandelplan.
 9. Als er na intake blijkt (na bespreking in ons intakeoverleg) dat onze verwachting moet worden aangepast (bijv. meer of minder uren nodig, ouderbegeleiding nodig, geen klik etc.), dan nemen wij contact op met de verwijzer om het beoogde behandeltraject voor te leggen. Evt. moet de DVO worden gewijzigd. 
 10. Start behandeling; Fase 1: Vakspecifieke diagnostiek en observatiefase Fase 2: behandeling problematiek/ uitwerking behandeldoelstelling(en)
 11. De jeugdige wordt regelmatig besproken in onze casuïstiekbespreking.
 12. De orthopedagoog van Ervaringsgericht houdt zicht op de inhoudelijke ‘rode lijn’ van elke behandeling en ontwikkelt samen met de behandelaar het behandelplan.
 13. Gemiddeld 6-8 weekse evaluatiemomenten met ouders/ verzorgers.
 14. Zo nodig ouderbegeleiding naast de behandeling van de jeugdige.
 15. Wanneer er een verlenging/ wijziging nodig blijkt gedurende de behandeling nemen wij contact op met de verwijzer/ DVO-team. Bij een overschrijding van budgetplafond, nemen wij eerst contact op met de contractmanager van de gemeente Apeldoorn.
 16. Fase 3: Afsluiting; Frequentie verlagen/ afspraken indien nodig (binnen vooraf overeengekomen termijn)/ definitieve afronding behandeling met administratieve afsluiting DVO.

Behandelcentrum Ervaringsgericht staat voor:

 • Kwaliteit
 • Betrokkenheid
 • Gericht op de beleving en doorleving
 • Transparantie
 • Gebruikmakend van de nieuwste inzichten in de cognitieve gedragstherapie en psychotherapie
 • Persoonlijk en intensief
 • E-consults als aanvulling 
 • Wetenschappelijk getoetste methoden
 • Behandeling op maat
 • Thuisondersteunende opdrachten en psycho-educatie 
 • Ervaringsgericht, verbale en non-verbale interventies
 • Hoge cliënttevredenheid
 • Cliënt heeft de regie over eigen behandeling 
behandelcentrum

Waarom Ervaringsgericht?​

Een emotionele ervaring, waarvan je er talrijke opdoet, wordt in je hersenen op verschillende niveaus opgeslagen. Je kunt dan denken aan zintuiglijke indrukken, lichaamsbeleving, emoties, eerdere ervaringen die je hebt opgedaan, die ‘horen’ bij de nieuwe ervaring en cognities. Dit totaalpakket van indrukken en beleving is niet rechtstreeks in taal uit te drukken. Wanneer je in therapie wilt werken aan nieuwe manieren van ‘omgaan met…’, is het vaak niet voldoende om enkel door middel van taal te werken aan de problemen. Het moet ook over de volle breedte van de opgedane ervaringen worden opgepakt en aangepakt. Dit doe je door eerder opgedane ervaringen te onderzoeken, zoals deze zich nu aan je voordoen. Je kijkt erna met een open en niet beoordelende blik, leert ervan en gaat met deze kennis op zoek naar nieuwe ervaringen die passen bij wat jij wilt in het leven.

Waarom verwijzen?

Bij Ervaringsgerichte Therapie Apeldoorn krijgt de cliënt een behandeling op maat, volgens de laatste inzichten in de psychotherapie. De behandeling is ervaringsgericht, pakt de belemmeringen aan die de cliënt ervaart op verschillende niveaus van verwerking. Heeft daardoor verschillende manieren van ‘ingang’, dus kan aansluiten bij uiteenlopende problematieken, karakters en leerstijlen van het individu. Het ervaringsgericht behandelen kan dus zowel goed aansluiten bij cliënten die moeite hebben met verwoorden, of aan de andere kant, juist bij cliënten die uitstekend onder woorden kunnen brengen, maar waar de verbinding met het gevoel ontbreekt of wordt vermeden. Het ervaringsgericht werken kenmerkt zich ook doordat het erg direct is, snel resultaat geeft en een gemeenschappelijk taal spreekt.

Achtergrondinformatie Ervaringsgericht

Ervaren wat je voelt, bewust zijn van je gedachten en je gedrag. Dat is wat er voorop staat bij Behandelcentrum Ervaringsgericht. En dan vervolgens samen kijken of dit past bij wie jij echt bent en wat jij voor jezelf wil in je leven. Kun je de bril die je op hebt afzetten en weer open naar jezelf en naar de wereld kijken. Wat vind jíj belangrijk en wat past er bij jóu? Tijd voor nieuwe ervaringen. Ervaringen die je leren wat je anders wil. Die ervoor zorgen dat je anders kunt gaan doen. Dat er voortaan wel tegemoet gekomen gaat worden in je basisbehoeften. Zodat je niet meer aan het overleven bent, maar kunt gaan leven. We hebben allemaal universele basisbehoeften, maar toch zijn we allen uniek. Omdat we allemaal een eigen persoon zijn met een unieke combinatie van genen en een heel eigen set van ervaringen die we in ons leven hebben opgedaan is er niet 1 behandeling of methode geschikt voor iedereen. In behandelcentrum Ervaringsgericht kijken we daarom heel goed naar elke unieke persoon. Wie ben je? Wat heb je meegemaakt? Wat past er bij je? Wat heb je nodig? We hebben als behandelaren allemaal dezelfde visie en we zijn allemaal deskundig en goed opgeleid, maar we bieden ook elk onze eigen expertise. En we zijn al net zulke unieke personen en dat zorgt ervoor dat we kunnen aansluiten bij de verschillende behoeften en leerstijlen van onze cliënten. We werken ervaringsgericht omdat we op deze manier onze cliënten kunnen behandelen op hetzelfde verwerkingsniveau als waarop de problemen zijn ontstaan. Een integratie van de gevoelens, herinneringen, overtuigingen, waarden, gedachten en ervaringen.

Verwijzer van de gemeentelijke toegang (CJG Apeldoorn)?