Skip to content

Bedrijfsgegevens en voorwaarden Oerzacht en Ervaringsgericht

Wil je meer weten over onze algemene voorwaarden, of over onze algemene bedrijfsgegevens dan vind je hieronder al onze gegevens. Heb je hierover nog vragen of opmerkingen? Dan kun je natuurlijk altijd even contact met ons opnemen!

Algemene Voorwaarden Ervaringsgerichte Therapie Apeldoorn

De ondernemer: Ervaringsgerichte Therapie Apeldoorn, Handelend onder en als rechtspersoon Melanie Visscher

Vestigingsadres:
Koning Lodewijklaan 24a 7314 GG Apeldoorn
Telefoonnummer: 055-7853443
E-mailadres: info@melanievisscher.nl
KvK-nummer: KVK 54276578


Beroepsprofessionaliteit

 • De vaktherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie. Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Informatie over deze beroepsvereniging en over de FVB kunt u vinden op vaktherapie.nl.
 • De overige behandelaren zijn lid van de beroepsverenigingen in hun eigen beroepsveld, voor meer informatie neem contact op met de betreffende behandelaar.
 • De vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB.
 • In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. Deze is te vinden op de FVB website en ligt ter inzage in de wachtruimte van de praktijk.

Behandeling

 • In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd.
 • Uw eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig vindt evaluatie plaatst of de therapie u op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken.
 • De sessies duren tot 60 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • Er vindt regelmatig een overleg plaats waarin de therapeut verslag doet over uw ontwikkelingen binnen de therapie.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGMO). Deze kunt u opvragen bij uw therapeut.
 • Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet.

Aanvulling bij behandeling van kinderen:

 • De wettelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders c.q. gezinsvoogd) geven middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie.
 • Er wordt een behandelplan opgesteld. Middels mondelinge evaluatie worden de ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. Deze worden besproken tijdens oudergesprekken.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met het dossier van uw kind. Indien nodig kan de therapeut met toestemming van de ouders/verzorgers informatie opvragen en/of verstrekken aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat er
  voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van
  belang is voor de therapie. Ouders/verzorgers kunnen dat telefonisch of via email tussentijds kenbaar maken.
 • Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft hij de plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Tevens heeft de therapeut de wettelijke verplichting om hiervan melding te doen bij betreffende instanties.

Kosten

 • De kosten per therapiesessie bedragen €90,00. Voor een uitgebreid overzicht van tarieven zie ervaringsgericht.nl U dient zelf te vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de therapeut lid is van de Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie, aangesloten bij de FVB.
 • Op het eind van de maand krijgt u de factuur toegestuurd. Deze kunt u tevens gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
 • Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.
 • De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.
 • Jeugdigen tot 18 jaar komen voor vergoeding in aanmerking via de jeugdwet bij de gemeente. Ervaringsgerichte Therapie Apeldoorn heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met de gemeentes in de regio Apeldoorn. (Apeldoorn, Lochem, Hattem, Epe, Voorst, Zutphen, Heerde en Brummen)
 • Wanneer een dienstverleningsopdracht is goedgekeurd (DVO) vergoedt de gemeente vaak alle kosten van de toegekende zorg. Bij het CJG vindt U meer informatie. En natuurlijk kunt U ook bij ons terecht met vragen hierover.

Annulering van de therapie

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u (of uw kind) ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering worden 100% van de kosten in rekening gebracht.

Algemene voorwaarden Oerzacht:

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Oerzacht

De ondernemer: Ervaringsgerichte Therapie Apeldoorn, Handelend onder en als rechtspersoon Melanie Visscher
Vestigingsadres:
Koning Lodewijklaan 24a 7314 GG Apeldoorn
Telefoonnummer: 055-7853443
E-mailadres: info@melanievisscher.nl
KvK-nummer: KVK 54276578

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten terzake door of namens Oerzacht verzorgde artikelen, producten, trainingen, cursussen, coaching en events.

1.2 Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Oerzacht en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De tekst van deze algemene voorwaarden worden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld.

Artikel 2 – Het aanbod

2.1 Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

2.2 Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

2.3 Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2.4 Afbeeldingen bij artikelen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden artikelen. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de artikelen.

2.5 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen, welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod en die waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

2.6 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 3 – Online cursus, training, events, workshops, coaching, training

3.1 Inschrijven voor een training of cursus gebeurt uitsluitend online, via email of in de online shop. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Oerzacht bevestigt per e-mail de inschrijving.

3.2 Oerzacht houdt zich het recht voor een inschrijving na kennisname van de inschrijving door de deelnemer zonder opgave van redenen te weigeren.

3.3 De inschrijving is niet eerder definitief dan wanneer het verschuldigde deelnemersgeld is betaald.

3.4 Door de inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

3.5 Oerzacht spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de cursussen en trainingen. Na afloop van de opleiding of training ontvangt de opdrachtgever een verzoek tot evaluatie. Oerzacht zal dat gebruiken om de cursussen en trainingen waar nodig te verbeteren.

3.6 Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Oerzacht geleverde cursussen en trainingen dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd, aan Oerzacht kenbaar te worden gemaakt, t.a.v. Oerzacht, Koning lodewijklaan 24a, 7314 GG Apeldoorn. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

3.7 Oerzacht behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen en om in het geval van onvoldoende inschrijvingen een training of cursus geen doorgang te laten vinden. Oerzacht zal de opdrachtgever daarover tijdig informeren.

3.8 Voor online cursussen geldt dat een cursus binnen 12 maanden moet worden afgerond.

Artikel 4 – Betaling

4.1 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Oerzacht via email de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Oerzacht is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.2 Oerzacht treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en elektronische betaling en zorgt voor een veilige webomgeving.

4.3 Oerzacht kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Oerzacht op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.4 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

4.5 De deelnamekosten en aankoopkosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Oerzacht verzendt daartoe (uitsluitend per e-mail) een factuur.

4.6 Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Oerzacht zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.

Artikel 5 – Herroepingsrecht; Ontbinding en restitutie

5.1 Bij aanmelding voor een offline training, heeft de consument ten alle tijde de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 3 dagen, ingaande op de dag van de overeenkomst. Indien de consument de aanmelding wil annuleren na de termijn van 3 dagen gelden de volgende restituties (deze restituties gelden ook voor trainingen die een langere periode doorlopen, indien deelnemer na aanvang van de training besluit de overige dagen niet deel te nemen en voortijdig te stoppen is toch het gehele trainingsbedrag verschuldigd, hierop zijn geen uitzonderingen) :

> tussen 1 week voorafgaand aan de training en de eerste trainingsdag: geen restitutie, het volledige bedrag is verschuldigd,

> tussen 1 en 2 weken voorafgaand aan de training: restitutie van 50% van het bedrag.

> tussen 4 en 2 weken voorafgaand aan de training: restitutie van 75% van het bedrag.

> tot 4 weken voor aanvang van de training: het volledige bedrag, minus 10% administratiekosten, wordt terugbetaald

5.2 Bij inschrijving voor een online training wordt ten alle tijde het volledige bedrag in rekening gebracht. Indien een deelnemer de inschrijving annuleert of onderbreekt vindt er geen restitutie plaats.

5.3 Bij de aankoop van artikelen (en niet van diensten) heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Indien consument de overeenkomst wil ontbinden dient hij een email te sturen naar info@melanievisscher.nl en het artikel binnen 14 dagen te retourneren naar Oerzacht, Koning Lodewijklaan 24a, 7314 GG Apeldoorn

5.4 Bij aanmelding voor een coachingssessie en de workshop van 1 dagdeel heeft de consument ten alle tijde de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 24 uur, ingaande op het moment van de overeenkomst. Indien de consument de aanmelding wil annuleren na de termijn van 24 uur gelden de volgende restituties:

> indien er tussen het aanvangs moment van de afspraak en de annulering minder dan 2 werkdagen zit vindt er geen restitutie plaats, het volledige bedrag is verschuldigd.

> indien er meer dan 2 werkdagen tussen de annulering en het moment van de sessie zit vindt restitutie plaats van het volledige bedrag.

Artikel 6 – Annulering

6.1 Indien door omstandigheden een training/ coaching onverhoopt niet door kan gaan, zal Oerzacht trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende training/ coaching. Indien een vervanging niet mogelijk is en Oerzacht de training/ coaching annuleert zal Oerzacht het deelnamegeld restitueren aan de consument. Er bestaat geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens Oerzacht is uitgesloten.

6.2 Oerzacht behoudt zich het recht voor aangekondigde coaches, docenten of sprekers te vervangen.

6.3 Aan informatie op www.oerzacht.nl en andere online platforms of websites waarop uitingen van Oerzacht zijn vermeld aangaande trainingen, cursussen of events kunnen geen rechten worden ontleend. Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Oerzacht zich het recht voor het trainings- of, cursusprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld de locatie) als inhoudelijk aan te passen.

Artikel 7 – Intellectueel eigendom

7.1 De Intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan deelnemers verstrekte materialen komen Oerzacht toe. Alle door Oerzacht verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren.

7.2 Het niet toegestaan om op basis van de door of namens Oerzacht verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij Oerzacht daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Met het geven van de training of opleiding of het organiseren van events aanvaardt Oerzacht een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Oerzacht geleverde training, cursus en events de uiterste zorg wordt betracht, kan Oerzacht afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Oerzacht noch de trainers, opleiders en sprekers en coaches zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele materiële en immateriële schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.

8.2 Oerzacht is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, verlies of diefstal ontstaan op de trainings- of eventlocatie.

8.3 Oerzacht is niet aansprakelijk voor door de deelnemer dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door deelnemer of enige derde van door Oerzacht verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal), geleverde training en cursus of georganiseerd event.

Artikel 9 – Privacy

9.1 De persoonsgegevens die consument verstrekt bij inschrijving of aankoop worden door Oerzacht vastgelegd voor de uitvoering van de opdracht. De gegevens kunnen door Oerzacht worden gebruikt om informatie te sturen over relevante producten en diensten van Oerzacht. Indien consument geen prijs stelt op informatie dient een e-mail verstuurd te worden onder vermelding van ‘afmelding’ naar Oerzacht info@melanievisscher.nl. Uitschrijven door middel van de uitschrijflink die op alle uitingen meegestuurd wordt is ook mogelijk.

9.2 Oerzacht verstrekt geen gegevens aan derden, anders dan aan andere trainers en assistenten, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij Oerzacht daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

9.3 Oerzacht bewaard de verstrekte persoonsgegevens zolang de consument gebruik maakt van het lopende aanbod of de nieuwsbrief ontvangt. Op verzoek worden alle gegevens direct verwijderd.

9.4 Wij voldoen aan de actuele wetgeving die geldt voor de registratie persoonsgegevens

9.5 Wij maken geen gebruik van Tracking Cookies.

9.6 Bij aankoop van een product of training zijn wij wettelijk verplicht de adresgegevens op de factuur te vermelden. Indien dit ongewenst is, neem dan contact op voor de mogelijkheid tot een anonieme aankoop.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

10.1 Op iedere overeenkomst tussen Oerzacht en consument is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, en niet tussen partijen in onderling overleg beëindigd kunnen worden, worden beslecht door de bevoegde rechter.

10.3 Oerzacht behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

10.4 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

10.5 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.